Privacy statement 

Uw privacy
iBlue Makelaars is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en gebruikers van de website iBlue.nl van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. iBlue Makelaars houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
iBlue Makelaars BV,
Johan Huijsenstraat 7, 
1087 LC Amsterdam.
In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens
iBlue Makelaars legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van iBlue Makelaars afneemt of anderszins contact heeft met iBlue Makelaars. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw persoonsgegevens, de voorkeuren van de woning waar u naar zoekt, uw gebruik van de website, de diensten die u afneemt et cetera. iBlue Makelaars gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de dienstverlening, voor de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht iBlue Makelaars rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over producten of diensten of wanneer u uw toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wilt intrekken (overigens kan dat laatste ook door gebruik te maken van de afmeldlink in het bericht), dan kunt u een brief sturen naar:
iBlue Makelaars,
t.a.v. afdeling Marketing Communicatie,
onder vermelding van WBP,
Johan Huijsenstraat 7,
1087LC Amsterdam

Uitwisseling van persoonsgegevens met aan iBlue gelieerde ondernemingen
De persoonsgegevens van klanten van iBlue Makelaars kunnen worden verwerkt ten behoeve van andere aan iBlue Makelaars gelieerde ondernemingen, onder andere voor het beheer van haar site, relatiesysteem en makelaarsactiviteiten. iBlue werkt voor wat betreft financiële dienstverlening samen met derden. Klanten kunnen daarom ook benaderd worden voor het product- en dienstenaanbod van derden en de gegevens worden door derden gebruikt om eventuele provisie te berekenen ingeval de klant besluit tot afname van een product/dienst.

Vastleggen telefoongesprekken en elektronische communicatie
iBlue Makelaars kan telefoongesprekken opnemen en elektronische communicatie bewaren. Het opnemen van telefoongesprekken en het bewaren van elektronische communicatie en de verwerking daarvan door iBlue Makelaars hebben als doel:
- het kunnen leveren van bewijs onder andere ten aanzien van interpretatieverschillen of onenigheid met betrekking tot de inhoud van het telefoongesprek
- evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening
- trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden van iBlue medewerkers

Opnames kunnen door iBlue Makelaars onder andere op basis van een wettelijke plicht worden verstrekt aan politie en justitie.
Vertrouwelijkheid en beveiliging
iBlue Makelaars waardeert het vertrouwen van klanten om makelaarsdiensten en via haar bemiddeling financiële diensten af te nemen en neemt dan ook haar verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens die u toevertrouwt te beveiligen. Daarom wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens. iBlue Makelaars gebruikt verschillende technieken om uw persoonsgegevens te beschermen. Om technische, operationele of commerciële redenen kan het nodig zijn om gegevens over te hevelen naar ondernemingen buiten iBlue Makelaars. Persoonsgegevens worden in die gevallen altijd beschermd en vertrouwelijk behandeld.

Klikgedrag
Op de website van iBlue Makelaars worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Analyse van deze gegevens en zo nodig het aanpassen van de website kan door gelieerde bedrijven worden uitgevoerd. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan iBlue Makelaars haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van cookies
iBlue Makelaars maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens die of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.
De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van iBlue Makelaars-site voor u gemakkelijker te maken.
Daarnaast maakt iBlue Makelaars ook gebruik van een speciaal cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van dit cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken, bijvoorbeeld door specifieke informatie in uw woonomgeving te tonen. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken. Cookies worden door na gebruik maximaal 12 maanden door iBlue bewaard.

iblue.nl en andere websites
Op de site van iBlue Makelaars treft u een aantal links aan naar andere websites. iBlue Makelaars kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
iBlue Makelaars,
t.a.v. dhr. A.P. ten Voorde,
Johan Huijsenstraat 7,
1087LC Amsterdam
of e-mail: privacy@iblue.nl.

Inzage en correctie
Klanten van iBlue Makelaars kunnen een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens die door iBlue Makelaars zijn verwerkt. U stuurt hiervoor een brief met een kopie van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie naar onderstaand adres.
iBlue Makelaars
T.a.v. afdeling Regelgeving
Johan Huijsenstraat 7
1087LC Amsterdam

Recht van verzet
U kunt aangeven dat u geen persoonlijke (commerciële) informatie wilt ontvangen over producten en diensten. Ook kunt u opgeven dat u bezwaar heeft tegen verwerkingen van uw persoonsgegevens. Dit kan door een brief te sturen naar onderstaand adres:
iBlue Makelaars
T.a.v. afdeling Regelgeving
Johan Huijsenstraat 7
1087LC Amsterdam

Toepassing
Alleen in Nederland

Volledigheid
Hoewel de inhoud van deze Website met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op doorgaans betrouwbare informatiebronnen van derden, wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. De Informatie kan individuele meningen bevatten die niet representatief zijn voor de mening van iBlue Makelaars of haar medewerkers. De informatie is continue aan wijziging onderhevig. De inhoud, weergave en samenstelling van de Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. iBlue Makelaars aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen of schade welke ontstaat of kan zijn ontstaan door gebruikmaking van de Informatie.

Derden
Een deel van de service is gebaseerd op Informatie, waaronder ook huisinformatie, die door derden aan iBlue Makelaars worden geleverd. Deze worden door de NVM geleverd. Bovendien wordt de Informatie, althans de interpretatie en betekenis ervan, mogelijk beïnvloed door input van de Bezoeker zelf. iBlue Makelaars accepteert geen aansprakelijkheid voor de juistheid, tijdigheid of volledigheid van de aan haar aangeleverde informatie en de daaraan gekoppelde verwerking, noch voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de input. iBlue Makelaars accepteert ook geen aansprakelijkheid voor het handelen van derden.

Bereikbaarheid
iBlue Makelaars wijst Bezoekers op het feit dat internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van, en de toegang tot Informatie en dat zich op willekeurige momenten storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen. iBlue Makelaars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met een (tijdelijke) onmogelijkheid toegang te krijgen tot deze Website of de Informatie, noch voor enige vertraging of fout in het verzenden of ontvangen van berichten, Opdrachten, mededelingen en instructies via deze Website.

Toegankelijkheid
Toegang tot de Website is gratis. In een beperkt aantal gevallen zal om uw persoonlijke gegevens worden verzocht om dienstverlening op maat te kunnen verzorgen. Voor statistische doeleinden worden gegevens van uw bezoek aan deze site bijgehouden of kunnen cookies op uw computer worden geplaatst. Applicaties, waaronder de Website, waar Gebruikers Informatie kunnen opvragen of Opdrachten kunnen ingeven worden door iBlue Makelaars en haar leveranciers zoveel mogelijk permanent toegankelijk gemaakt en gehouden. Desondanks kan het voorkomen dat de applicaties tijdelijk niet toegankelijk zijn of foutief werken. iBlue Makelaars aanvaardt geen aansprakelijkheid hiervoor.

Beveiliging
iBlue Makelaars en haar leveranciers betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten aanzien van de beveiliging van de Website en hebben daarvoor de nodige maatregelen en voorzieningen getroffen. Gezien het "open" karakter van het internet kan iBlue Makelaars niet garanderen dat de genomen maatregelen te allen tijde voldoende zijn om ongewenst of onbedoeld gebruik of toegang tegen te gaan. iBlue Makelaars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke samenhangt met, of het gevolg is van de genomen beveiligingsmaatregelen of het ontbreken hiervan.

Afbeeldingen en teksten
De getoonde afbeeldingen, handelsnamen, logo's en teksten zijn de exclusieve eigendom van, of in licentie bij, iBlue Makelaars en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, copy-rechten en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op bezoekers van deze site. Geheel of gedeeltelijk hergebruik, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iBlue Makelaars, is niet toegestaan.

Nederlands recht
Een Gebruiker van deze Website accepteert door het gebruik ervan onherroepelijk alle geldende voorwaarden zoals verwoord in dit privacystatement, de algemene voorwaarden, het bezoekersreglement, de disclaimer, het dienstverleningsdocument en andere door iBlue Makelaars opgestelde documenten alsmede de Website. Het Nederlands recht is van toepassing, de rechter in het arrondissement van Amsterdam bij uitsluiting van anderen gerechtigd te oordelen over zaken die aanhangig zijn gemaakt. Op de Website is ook een Disclaimer  van toepassing.

Aansprakelijkheid
iBlue Makelaars en de aan haar gelieerde organisaties, waaronder leveranciers, adviseurs, inclusief de medewerkers en bestuurders daarvan, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van winstderving, schade of verlies, welke, direct of indirect, uit het gebruik van de Website, de Informatie en/of de gehanteerde dienstverlening kan zijn ontstaan. iBlue Makelaars heeft haar dienstverlening, waaronder de (niet alles omvattende) Informatieverstrekking met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld en samengesteld. Desondanks kan iBlue Makelaars er niet voor instaan dat ze altijd juist, tijdig en volledig zijn en/of blijven of dat zij zonder meer op uw situatie van toepassing zijn. Aan de verstrekte Informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend, ook niet indien zij gericht zijn aan een of meerdere personen.

Wijzigingen
iBlue Makelaars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacystatement voor het privacybeleid van iBlue Makelaars.
1 augustus 2011.