Voorwaarden en condities 

Voorwaarden en condities
Als makelaar staat iBlue midden in de samenleving. Meestal ontmoeten wij onze clienten op een belangrijk moment in hun leven. Dat betekent dat wij, net als u, belang hebben bij duidelijke afspraken. Een deel van die afspraken maken wij met u als u besluit een opdracht aan iBlue te geven. Een ander deel geldt voor iedereen en berust op ten dele op regelgeving door de overheid of door de NVM waar iBlue bij is aangesloten. Deze informatie kunt u hier vinden.

Achtereenvolgens treft u aan:
1. De algemene voorwaarden van de NVM. Dit zijn de spelregels waar iedere NVM zich aan dient te houden. iBlue Makelaars is aangesloten bij de NVM.
2. De aanvullende voorwaarden van iBlue Makelaars. iBlue heeft daarnaast aan een aantal aanvullende regels voor zichzelf en voor u opgesteld. Daarin onderschrijft zij de NVM erecode en geeft iBlue aan dat er aanvullende maatregelen zijn genomen om belangenverstrengeling te voorkomen.
3. De disclaimer die aangeeft voor welke aspecten iBlue zich niet verantwoordelijk houdt.
4. De klachtenregeling. Het kan voorkomen dat u ondanks de inspanningen van iBlue niet tevreden bent over een onderdeel van de dienstverlening van iBlue. In de klachtenregeling wordt aangegeven waar u met uw klacht terecht kunt binnen de iBlue organisatie en daarbuiten.

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM (Versie februari 2010)
Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en zijn in werking getreden per 1 februari 2010

Deel 1. Algemeen
ARTIKEL 1 – Werkingssfeer
ARTIKEL 2 – Definities en begrippen
ARTIKEL 3 – Algemeen en persoonlijk aanbod
ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de opdracht
ARTIKEL 5 – Duur van de opdracht
ARTIKEL 6 – Einde van de opdracht
ARTIKEL 7 – Omzetbelasting, opeisbaarheid
ARTIKEL 8 – Algemene verplichtingen van de makelaar
ARTIKEL 9 – Algemene verplichtingen van de consument
ARTIKEL 10 – Betaling

Deel 2. Bemiddeling
ARTIKEL 11 – Opdracht tot bemiddeling, deeldiensten
ARTIKEL 12 – Verplichtingen van de makelaar
ARTIKEL 13 – Verplichtingen van de consument
ARTIKEL 14 – Courtage
ARTIKEL 15 – Berekening courtage koop en verkoop
ARTIKEL 16 – Berekening courtage huur en verhuur
ARTIKEL 17 – Kosten

Deel 3. Taxatie
ARTIKEL 17 – Taxatie

Deel 4. Vastgoedmanagement
ARTIKEL 18 – Vastgoedmanagement (beheer)

Deel 5 Geschillenregeling en branchegarantie
ARTIKEL 19 – Geschillenregeling
ARTIKEL 20 – Branchegarantie nakoming bindende adviezen.

Deel 6 Afwijking en wijziging
ARTIKEL 21 – Afwijking
ARTIKEL 22 – Wijziging

Deel 1. Algemeen

ARTIKEL 1 – Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen een consument en een makelaar gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening met betrekking tot in Nederland gelegen onroerende zaken.


ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Consument: opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
b. Makelaar: een bij de NVM aangesloten makelaar danwel het bedrijf van een bij de NVM aangesloten makelaar;
c. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Onder dienstverlening wordt verstaan: de bemiddeling met betrekking tot koop, verkoop, huur of verhuur van onroerende zaken (artikel 11 e.v.); de taxatie van onroerende zaken (artikel 18); vastgoedmanagement (beheer) van onroerende zaken (artikel 19) en de overige door de makelaar te verrichten diensten;
d. Onroerende zaken: onder onroerende zaken worden ook beperkte rechten op onroerende zaken verstaan zoals erfpacht en opstal;
e. Honorarium: de prijs voor de dienstverlening door de makelaar waaronder de courtage vermeld onder f;
f. Courtage: het honorarium dat verschuldigd is ter zake van bemiddeling met betrekking tot koop, verkoop, huur of verhuur van onroerende zaken;
g. NVM: Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM;
h. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Makelaardij van de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken;
i. Woning:een tot bewoning bestemde onroerende zaak.

ARTIKEL 3 – Algemeen en persoonlijk aanbod
1. Het algemene aanbod van de makelaar aan de consument bevat een duidelijke omschrijving van de dienstverlening die de consument in kwestie mag verwachten. Het algemene aanbod bevat tevens het honorarium voor de dienstverlening en de overige condities waaronder de dienstverlening wordt verricht.
2. Na kennisneming van het algemene aanbod door de consument, biedt de makelaar de consument de gelegenheid daarover met hem in onderhandeling te treden om tot een persoonlijk aanbod te komen.
3. De makelaar draagt er zorg voor dat het uiteindelijke persoonlijk aanbod schriftelijk of elektronisch in een opdrachtformulier wordt vastgelegd, waarin naar de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt verwezen.
4. Het persoonlijk aanbod dan wel het algemene aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
5. Bij het ontbreken van een door de consument ondertekende schriftelijke of van de consument afkomstige elektronische opdracht heeft de makelaar geen recht op betaling van honorarium of onkosten, tenzij hij het bestaan van de opdracht bij betwisting alsnog kan bewijzen.
ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de opdracht
De opdracht komt tot stand door aanvaarding van het algemeen of het persoonlijk aanbod door de consument.
ARTIKEL 5 – Duur van de opdracht
Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen loopt de opdracht voor onbepaalde tijd.
ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de opdracht
De opdracht komt tot stand door aanvaarding van het algemeen of het persoonlijk aanbod door de consument.

ARTIKEL 5 – Duur van de opdracht
Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen loopt de opdracht voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL 6 – Einde van de opdracht
1. De opdracht eindigt door:
a. vervulling van de opdracht door de makelaar, tenzij er sprake is van een contract dat naar zijn aard een doorlopend karakter heeft (artikel 19);
b. intrekking van de opdracht door de consument;
c. teruggaaf van de opdracht door de makelaar;
d. ontbinding door een van beide partijen;
e. overlijden van de consument.
2. De makelaar heeft zijn opdracht vervuld, zodra de overeengekomen prestatie is geleverd of – in geval van bemiddeling door de makelaar - de beoogde overeenkomst tussen de betreffende partijen als gevolg van door hem verleende diensten tot stand is gekomen. Bij koop van een woning door een consument, is pas sprake van een overeenkomst als de koop is vastgelegd in een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst. Het vervuld zijn doet niet af aan zijn uit die opdracht voortvloeiende verplichting om de consument bij de afwikkeling te begeleiden.
Bij overeenkomsten waarvan de definitieve totstandkoming of verplichting tot uitvoering krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk.
3. Een opdracht kan te allen tijde en zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen, worden ingetrokken. De consument is ter zake van een intrekking nimmer schadeplichtig. De makelaar heeft terzake wel recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten zoals bedoeld in artikel 17 en, indien en voor zo ver bij het verstrekken van de opdracht overeengekomen, op een percentage van het loon. Het intrekken van een opdracht dient bij voorkeur schriftelijk of elektronisch te geschieden.
4. De makelaar kan de opdracht teruggeven op grond van gewichtige redenen. Als gewichtige reden wordt in ieder geval beschouwd: de in artikel 12 lid 1 beschreven situatie dan wel een ernstige verstoring van de relatie tussen de makelaar en de consument. De teruggaaf door de makelaar dient schriftelijk of elektronisch te geschieden.
5. Een opdracht kan worden ontbonden wanneer aan de kant van de wederpartij sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen. De verklaring tot ontbinding dient bij voorkeur schriftelijk of elektronisch te geschieden.
6. Als datum voor beëindiging van de opdracht geldt de datum waarop de makelaar, respectievelijk de consument de (schriftelijke of elektronische) mededeling inzake de intrekking, teruggaaf, ontbinding of overlijden ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum.

ARTIKEL 7 – Omzetbelasting, opeisbaarheid
1. Het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).
2. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle vorderingen wegens verschuldigd honorarium, courtage of kosten direct opeisbaar zodra de koop- of huurovereenkomst tot stand is gekomen of de opdracht is uitgevoerd, dan wel deze om andere redenen eindigt. Een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 2.

ARTIKEL 8 – Algemene verplichtingen van de makelaar
1. De makelaar voert de door hem aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen uit en met inachtneming van de belangen van de consument. Tenzij anders overeengekomen mag de makelaar de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder zijn verantwoording, laten uitvoeren.
2. De makelaar houdt de consument regelmatig op de hoogte van de vorderingen.
3. De makelaar is verplicht zijn aansprakelijkheid voor schade die voorvloeit uit een toerekenbare tekortkoming dan wel uit onrechtmatige daad afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.

ARTIKEL 9 – Algemene verplichtingen van de consument
1. De consument verschaft de makelaar naar beste weten en kunnen die informatie die de makelaar nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht.
2. Het is de consument niet toegestaan buiten de makelaar om activiteiten te ontplooien, die de makelaar bij het vervullen van zijn opdracht kunnen belemmeren of zijn activiteiten doorkruisen.

ARTIKEL 10 - Betaling
1. De consument betaalt de makelaar voor de dienstverlening conform de gemaakte afspraken.
2. De makelaar stuurt de consument een behoorlijk gespecificeerde factuur waarin een redelijke betalingstermijn wordt vermeld.
3. Indien de consument niet binnen de in de factuur gestelde termijn betaalt, stuurt de makelaar hem een betalingsherinnering waarin de consument de gelegenheid wordt geboden alsnog binnen 2 weken na ontvangst van de herinnering te betalen.
4. Indien de consument ook aan de in lid 3 genoemde betalingsherinnering geen gevolg geeft, is hij in verzuim en is de makelaar gerechtigd de wettelijke rente in meerdering te brengen.
5. De makelaar is na verloop van de in lid 3 genoemde termijn van twee weken bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het hem verschuldigde bedrag. De daaraan in redelijkheid verbonden (buiten)gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de consument, tenzij de rechter of geschillencommissie anders beslist.
6. In geval een opdracht wordt verstrekt door méér dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan ook.

Deel 2. Bemiddeling
ARTIKEL 11 – Opdracht tot bemiddeling, deeldiensten
De kern van een opdracht tot bemiddeling betreft het geven van advies over en het voeren van onderhandelingen. De opdracht tot bemiddeling kan uitgebreid worden met onder meer de volgende diensten:
− bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;
− verzorging en begeleiding van bezichtigingen;
− beoordeling van de waarde van de betreffende onroerende zaak;
− besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;
− begeleiding bij de afwikkeling.

Voor de opdracht tot bemiddeling geldt dat de makelaar tijdens of direct voorafgaand aan de opdracht, de onroerende zaak minimaal eenmaal bezichtigd moet hebben.
In plaats van een opdracht tot bemiddeling kan ook apart een opdracht verstrekt worden. Onder aan de consument te verlenen deeldiensten kan verder ondermeer worden verstaan:
− opstellen van een koopovereenkomst zonder dat sprake is van bemiddeling;
− opstellen van een huurovereenkomst zonder dat sprake is van bemiddeling;
− het invoeren van gegevens omtrent een onroerende zaak in elektronische systemen, waaronder die via internet;
− het opstellen en laten plaatsen van advertenties;
− het ‘rechercheren’ van een onroerende zaak;
− het uitvoeren van een zoekopdracht voor een onroerende zaak; − het verzorgen van een aanvraag tot huisvestingsvergunning, Nationale Hypotheek Garantie, (overdragen van) subsidies, etc.

Op deeldiensten zijn deze voorwaarden van toepassing voor zover de aard van die bepalingen zich daar niet tegen verzet.

ARTIKEL 12 – Verplichtingen van de makelaar
1. Het is de makelaar niet toegestaan meer dan één bemiddelingsopdracht te aanvaarden met betrekking tot één en dezelfde onroerende zaak. Indien hij eerder een bemiddelingsopdracht heeft ontvangen betreffende een bepaalde onroerende zaak, kan hij een nieuwe opdracht pas aannemen, nadat de eerste opdracht aantoonbaar is beëindigd.
Indien uit twee of meer lopende bemiddelingsopdrachten door de makelaar diensten moeten worden verleend met betrekking tot een zelfde onroerende zaak, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan dient de makelaar dit schriftelijk of elektronisch te melden aan zijn opdrachtgevers. De makelaar is in dat geval verplicht om, uiterlijk op het moment dat het stadium van onderhandelingen tussen beide opdrachtgevers wordt bereikt, overleg te voeren met zijn opdrachtgevers. Dit overleg dient er toe te leiden dat één van de opdrachten wordt opgeschort dan wel beëindigd. Het is de makelaar dus niet toegestaan om betreffende eenzelfde onroerende zaak, aan meer dan één opdrachtgever diensten te verlenen wanneer het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, ongeacht de wensen van de betrokkenen.
2. De consument wiens bemiddelingsopdracht op grond van het in het vorige lid bepaalde wordt beëindigd is de makelaar geen enkele vergoeding, hoe ook genaamd, verschuldigd met uitzondering van eventuele kosten zoals genoemd in artikel 17 die de makelaar reeds in opdracht van de consument heeft gemaakt.
3. De makelaar is niet gerechtigd tot het sluiten van overeenkomsten namens de consument, tenzij deze hiertoe een schriftelijke of elektronische volmacht heeft verleend.
4. De makelaar houdt zich bij het uitvoeren van de opdracht aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

ARTIKEL 13 – Verplichtingen van de consument
1. Het is de consument, behoudens andersluidende afspraken, niet toegestaan buiten de makelaar om overeenkomsten tot stand te brengen, onderhandelingen te voeren, gebruik te maken van soortgelijke diensten van anderen en/of activiteiten te ontplooien, die de makelaar bij het vervullen van zijn bemiddelingsopdracht kunnen belemmeren of zijn activiteiten doorkruisen.
2. De consument werkt mee aan de vervulling door de makelaar van de verplichtingen (bijvoorbeeld de identificatie van de opdrachtgever) welke deze heeft in het kader van de WWFT.

ARTIKEL 14 – Courtage
1. De consument is de makelaar courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de bemiddelingsopdracht een overeenkomst met betrekking tot een onroerende zaak tot stand komt. Dit geldt ook indien de overeenkomst niet het gevolg is van door de makelaar verleende diensten, tenzij het een opdracht betreft van een opdrachtgever-koper of –huurder en deze koopt of huurt buiten het gebied waarop de opdracht betrekking heeft.
Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.
2. Tenzij anders overeengekomen is courtage ter zake van bemiddeling bij koop of verkoop van een onroerende zaak eerst opeisbaar ten tijde van de juridische levering van de onroerende zaak bij de notaris zonder dat de consument over de periode tussen de verschuldigdheid van de courtage en de opeisbaarheid daarvan rente is verschuldigd aan de makelaar.
Wanneer vast staat dat een tot stand gekomen overeenkomst niet leidt tot een juridische levering van een onroerende zaak bij de notaris en de makelaar recht heeft op courtage, is de courtage vanaf dat moment opeisbaar.
3. Na beëindiging van de bemiddelingsopdracht als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b t/m e is de consument geen courtage verschuldigd indien er een overeenkomst met betrekking tot een onroerende zaak tot stand komt, tenzij: de consument heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 13; de makelaar genoegzaam bewijs levert dat de totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot de onroerende zaak het gevolg is van dienstverlening van de makelaar aan de consument tijdens de looptijd van de opdracht.
4. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op courtage daarvan afhankelijk, tenzij een van partijen of beide de betreffende voorwaarde niet overeenkomstig de strekking hanteren.
5. Wanneer een tot stand gekomen koopovereenkomst door gebruikmaking door de koper van de wettelijke bedenktijd (artikel 7:2 BW) wordt beëindigd, vervalt het recht op courtage met betrekking tot deze overeenkomst.
6. Wanneer een courtageverplichting overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel ontstaat, heeft de makelaar recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de courtage. Bij de bepaling hiervan wordt rekening gehouden met reeds door de makelaar verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de consument daarvan heeft en de grond waarop de overeenkomst is beëindigd.
7. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst niet tot uitvoering komt, behoudt de makelaar recht op volledige courtage, tenzij de consument aannemelijk maakt dat de niet-uitvoering het gevolg is van toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) van de makelaar.

ARTIKEL 15 – Berekening courtage koop en verkoop
1. De courtage wordt berekend op grondslag van wat partijen hierover overeengekomen zijn. Voor zover partijen geen grondslag voor de berekening van de courtage zijn overeengekomen, gelden de navolgende leden van dit artikel.
2. De courtage wordt berekend over de koopsom van de onroerende zaak
3. Onder de koopsom wordt verstaan het bedrag dat de koper aan verkoper verschuldigd is, exclusief de kosten en rechten die op de overdracht vallen, zoals overdrachtsbelasting, notariële kosten en kadastrale rechten.
4. Indien over de koopsom BTW verschuldigd is, dan wel deze in de koopsom is inbegrepen, dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag inclusief genoemde belasting tenzij de koper gerechtigd is om de BTW in aftrek te brengen.
5. Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken wordt de courtage berekend over de koop- en aanneemsom tezamen, dan wel over de verwachte, uit de overeenkomst blijkende, bouwsom of stichtingskosten met inbegrip van de BTW, tenzij de koper gerechtigd is de BTW in aftrek te brengen. 6. Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan wel van een opstal op erfpachtgrond wordt de courtage berekend over het bedrag dat de koper en verkoper als zodanig overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis.
7. Bij koop en verkoop van een appartementsrecht wordt de courtage berekend over de koopsom van het appartementsrecht.
8. Bij koop en verkoop van een lidmaatschapsrecht van een coöperatieve vereniging tot exploitatie van onroerende zaken of van aandelen in onverdeelde eigendommen wordt de courtage berekend over de koopsom van het betreffende lidmaatschapsrecht of aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening.
9. Gelijkgesteld met koop- en verkoopovereenkomsten worden voor de courtageberekening: ruilkoop; huurkoop; koop en verkoop op afbetaling; koop en verkoop die niet zonder meer de verplichting tot levering bevat (economische eigendomsoverdracht); het vestigen van het recht van erfpacht of opstal.
10. Indien er roerende zaken in materiële zin en/of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) worden gekocht of verkocht, en/of er tevens schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken door partijen jegens elkaar worden overeengekomen, wordt de courtage mede in rekening gebracht over de koopsom van deze goederen en deze rechten.
9. Gelijkgesteld met koop- en verkoopovereenkomsten worden voor de courtageberekening:
− ruilkoop;
− huurkoop;
− koop en verkoop op afbetaling;
− koop en verkoop die niet zonder meer de verplichting tot levering bevat
− (economische eigendomsoverdracht);
− het vestigen van het recht van erfpacht of opstal.
10. Indien er roerende zaken in materiële zin en/of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) worden gekocht of verkocht, en/of er tevens schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken door partijen jegens elkaar worden overeengekomen, wordt de courtage mede in rekening gebracht over de koopsom van deze goederen en deze rechten.
ARTIKEL 16 – Berekening courtage huur en verhuur
1. De courtage wordt berekend op grondslag van wat partijen hierover overeengekomen zijn. Voor zover partijen geen grondslag voor de berekening van de courtage zijn overeengekomen, gelden de navolgende leden van dit artikel.
2. Bij huur- en verhuurovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken wordt de courtage berekend over de huursom, met inachtneming van de overige hieronder vermelde bepalingen.
3. Onder de huursom wordt verstaan het bedrag dat de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van de onroerende zaken voor het eerste huurjaar.
4. De courtage wordt berekend over de huursom + BTW, indien dit van toepassing is, tenzij de huurder gerechtigd is de BTW in aftrek te brengen.
5. Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar en dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds bekend is, terwijl dit kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke tred houden van de huur met de waardeontwikkeling van de euro, wordt voor de berekening van de courtage in aanmerking genomen het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop zij betrekking hebben.
6. Een gedeelte van een huurjaar wordt als geheel huurjaar gerekend.
7. Gelijkgesteld aan huur- en verhuurovereenkomsten worden voor de courtageberekening:
− pachtovereenkomsten;
− huur-ruilovereenkomsten;
− overeenkomsten tot ingebruikgeving;
− overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik en bewoning;
− andere vergelijkbare overeenkomsten, zoals financiële of operationele lease.
8. Indien er roerende zaken in materiële zin en/of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mede worden gehuurd of verhuurd, wordt onder de huursom mede begrepen de voor deze goederen overeengekomen huurprijs. Worden de goederen mede gekocht of worden verkocht, en/of worden er tevens schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken door partijen jegens elkaar overeengekomen, dan wordt de courtage mede in rekening gebracht over de koopsom van deze goederen en deze rechten.
ARTIKEL 17 – Kosten
1. Tenzij anders overeengekomen vergoedt de consument bij een bemiddelingsopdracht de kosten die de makelaar ten behoeve van de consument maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient de makelaar tevoren met de consument overleg te plegen en afspraken daaromtrent schriftelijk of elektronisch vast te leggen. Een en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking of anderszins.
2. De consument is ter zake van een intrekking nimmer schadeplichtig. De makelaar heeft terzake wel recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten zoals in het vorige lid bedoeld en, indien en voor zo ver bij het verstrekken van de opdracht overeengekomen, op een percentage van het loon.


Deel 3. Taxatie
ARTIKEL 18 – Taxatie
1. Taxatie van een onroerende zaak is het geven van een waardeoordeel daarover aan de consument op grond van aard, stand en ligging en de staat waarin de onroerende zaak zich bevindt en het verstrekken van een eenvoudig rapport hierover. Tenzij anders is afgesproken geschiedt de taxatie volgens de geldende versie van het taxatierapport financiering woonruimte dat is vastgesteld door de representatieve organisaties in de branche. Een taxatie dient door een makelaar in persoon te worden verricht.
2. Het taxatierapport dient te omvatten: de naam van de consument, het doel van de taxatie, een korte zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de kadastrale gegevens, een oordeel over de waarde onder vermelding van de soort daarvan, bijzondere omstandigheden waarmee rekening is gehouden, de datum waarop de taxatie is verricht en de naam en de gegevens van de taxateur. Het taxatierapport is geen bouwkundig rapport.
3. Tenzij anders overeengekomen wordt het rapport aan de consument uitgebracht. De makelaar stelt het rapport niet ter beschikking van derden tenzij hij toestemming heeft verkregen van de consument.
4. De makelaar aanvaardt alleen ten opzichte van de consument verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport, dus niet jegens derden.
5. Tenzij anders overeengekomen is de consument bij opdracht voor taxatie het overeengekomen honorarium verschuldigd zodra het rapport is afgeleverd.
6. Indien de consument de opdracht tot taxatie intrekt voordat deze is uitgevoerd, is de consument voor de reeds verrichte werkzaamheden een vergoeding verschuldigd. Indien over de hoogte van deze vergoeding geen afspraken zijn gemaakt, dient deze naar redelijkheid te worden vastgesteld.
7. De door de makelaar in het kader van de taxatieopdracht noodzakelijk gemaakte onkosten ter zake van reis en verblijf, leges en kadastraal onderzoek zullen door de consument worden vergoed.
8. Bij taxatie ingevolge een aan meer makelaars verstrekte opdracht wordt het tarief door iedere makelaar in rekening gebracht.
9. Bij een opdracht aan meer makelaars gezamenlijk, brengen deze gezamenlijk rapport uit. In dit rapport komen hun gezamenlijke bevindingen tot uitdrukking. Slagen de makelaars er niet in tot gezamenlijke conclusies te komen, dan treden zij in overleg met de consument omtrent het uitbrengen van een rapport waarin hun uiteenlopende conclusies voorkomen.
10. Het honorarium wordt berekend op grondslag van wat partijen hierover overeengekomen zijn. Indien het tarief afhankelijk is gesteld van de taxatiewaarde wordt onder taxatiewaarde verstaan:
a. Bij taxatie van de waarde van een aandeel in een onroerende zaak: De getaxeerde waarde van de gehele onroerende zaak;
b. Bij taxatie van de waarde van een appartementsrecht of van een lidmaatschapsrecht van een coöperatie: De getaxeerde waarde van dat appartementsrecht of dat lidmaatschapsrecht; c. Bij taxatie van de waarde van opstallen op erfpachtgrond of het recht van erfpacht (al dan niet met de rechten van de erfpachter op de opstallen): Het getaxeerde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat gelijkstaat aan het tienvoud van de geldende canon op jaarbasis;
d. Indien de opdracht betrekking heeft op meer dan één soort waarde, of indien het voor het geven van het gevraagde waardeoordeel noodzakelijk is tevens andere soorten waarden te beoordelen en deze oordelen in het rapport vermeld worden: De waarde waarvan de overeengekomen bijbehorende tariefberekening de hoogste uitkomst geeft;
e. Bij een taxatie ten behoeve van een geldlening onder hypothecair verband: De onderhandse verkoopwaarde, tenzij deze lager is dan de executiewaarde.

Deel 4. Vastgoedmanagement
ARTIKEL 19 – Vastgoedmanagement (beheer)
1. Vastgoedmanagement houdt in het verlenen van diensten aan de consument met betrekking tot één of meer onroerende zaken, die de instandhouding en de exploitatie ten goede komen en bijdragen tot een optimaal rendement van de belegde financiële middelen. De consument die opdracht tot vastgoedmanagement geeft, kan zijn de eigenaar dan wel degene die de onroerende zaken in bezit of anderszins onder zijn zeggenschap heeft.
2. De te verlenen diensten kunnen zowel van commerciële als van technische of administratieve aard zijn. De onderstaande diensten kunnen onder andere behoren tot het dienstenpakket van een vastgoedmanager:
− verzorging van de huurincasso;
− bemoeienis met bijkomende leveringen en diensten (administratieve verwerking, verrekening met huurders, controle op de kwaliteit van de leveringen en diensten);
− verzorging van de betaling van kosten en lasten;
− werkzaamheden in verband met periodieke huurprijswijzigingen;
− verzorging van het onderhoud (behandeling, beoordeling en het doen verhelpen van klachten, periodieke inspectie, meerjarenplanning, verzorging van controle en betaling van rekeningen);
− verzorging van het opnieuw verhuurd worden van leegkomende gedeelten en andere activiteiten met betrekking tot verhuurmutaties;
− verstrekking van adviezen.
3. Intrekking van een opdracht tot vastgoedmanagement dient bij voorkeur schriftelijk of elektronisch te geschieden. Bij intrekking dient een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te worden genomen.
4. De opdracht kan tevens omvatten het vervullen van de functie van bestuur van een Vereniging van Eigenaren van appartementsrechten of de functie van secretaris-penningmeester van een coöperatieve vereniging tot exploitatie van onroerende zaken.


Deel 5. Geschillenregeling en branchegarantie
ARTIKEL 20 – Geschillenregeling
1. Geschillen tussen consument en makelaar over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de makelaar te leveren of geleverde diensten, kunnen zowel door de consument als door de makelaar worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Makelaardij,
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag
(www.degeschillencommissie.nl).
2. Ten aanzien van geschillen over aansprakelijkheid voor schade is de geschillencommissie slechts bevoegd indien deze een financieel belang van 10.000 euro niet te boven gaan.
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven bij de makelaar heeft ingediend.
4. Nadat de klacht bij de makelaar is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de makelaar aan deze keuze gebonden. Indien de makelaar een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De makelaar dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
7. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 21 – Branchegarantie nakoming bindende adviezen.
1. De NVM staat tegenover de consument borg voor de nakoming van het door de geschillencommissie uitgebrachte bindend advies, tenzij het bindend advies binnen twee maanden na verzending hiervan ter toetsing wordt voorgelegd aan de rechter en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is gegaan.
2. Situaties van surséance van betaling en faillissement zijn van de nakomingsgarantie uitgesloten zolang het geschil nog niet ter zitting is behandeld. Situaties van bedrijfsbeëindiging zijn van de nakomingsgarantie uitgesloten zolang het geschil nog niet aanhangig is gemaakt.
3. De consument kan schriftelijk een beroep doen op de nakomingsgarantie nadat aantoonbaar is gebleken dat de makelaar het bindend advies niet zelf nakomt, noch het bindend advies binnen 2 maanden na verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voorlegt. De uitbetaling van het bedrag geschiedt binnen een termijn van één kalendermaand na ontvangst van het beroep onder voorwaarde dat de consument zijn vordering op de makelaar aan de NVM heeft overgedragen.


Deel 6. Afwijking en wijziging
ARTIKEL 22 – Afwijking
Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de makelaar en de consument worden vastgelegd.

ARTIKEL 23 – Wijziging
De NVM zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.
Aanvullend op deze algemene voorwaarden is het volgende artikel van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen een consument en iBlue makelaars gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening met betrekking tot in Nederland gelegen onroerende zaken.

Deel 7. Betalingen
ARTIKEL 24 – Betaling courtage, (opstart)kosten en automatisce incasso
1. iBlue Makelaars factureert bij het aangaan van opdracht tot dienstverlening bij koop en/of verkoop de deelbetaling. De factuur van de deelbetaling is opeisbaar bij beëindiging, intrekking, opschorting of vervulling van de opdracht. De betalingstermijn bedraagt, na opeising, 14 dagen.
2. Bij niet tijdige ontvangst door iBlue Makelaars van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of stornering om welke reden dan ook óf het onjuiste en/of ontbreken van rekeningnummer op het machtingsformulier óf om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt de incasso aan het eind van de maand nogmaals aangeboden (zonder kosten voor de opdrachtgever). Mislukt de overboeking, om welke reden dan ook, ten tweede male, dan wordt er €10,- administratiekosten in rekening gebracht. De opdrachtgever krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag plus administratiekosten te voldoen. Indien de opdrachtgever ook na deze periode in gebreke is gebleven, wordt de volledige vordering uit handen gegeven, in welk geval de gebruiker naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
3. Volgens de Europese regelgeving is een koop, gesloten via electronische weg (lees: internet), een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop een betaling dient te volgen. De koper dient ervoor te zorgen dat het volledige faktuurbedrag binnen 14 dagen na  de orderdatum is bijgeschreven op de rekening van verkoper.  De koopovereenkomst kan slechts worden ontbonden indien de koper binnen 10 dagen na de electronische opdracht schriftelijk of via email aan verkoper te kennen geeft, de koopovereenkomst te willen ontbinden. Hiervan ontvangt de koper altijd een bevestiging met annuleringsnummer dat als bewijs van annulering dient. Bij uitblijven van betaling na een termijn van 14 dagen, wordt de koper schriftelijk gemaand, waarbij € 10,00 administratiekosten in rekening worden gebracht, en is de verkoper gehouden de koopsom vermeerderd met deze administratiekosten via gerechtelijke weg te incasseren, waarbij tevens de kosten daarvan aan de koper in rekening worden gebracht.
4. Opdrachtgever geeft een onherroepelijke volmacht om de courtage, verschotten of andere kosten bij het passeren van de akte van levering door de notaris te laten verrekenen.


2. AANVULLENDE VOORWAARDEN VAN IBLUE MAKELAARS
iBlue Makelaars doet zaken op een eerlijke en professionele manier en met het beste belang van u als onze opdrachtgever voor ogen. Door de aard van de bedrijfsactiviteiten of vanwege specifieke omstandigheden of in bijzondere situaties kunnen belangen van iBlue Makelaars, haar medewerkers of opdrachtgevers tegengesteld zijn. iBlue Makelaars en haar medewerkers handelen in alle gevallen volgens de NVM Erecode:
Een makelaar of vastgoeddeskundige met het NVM-logo garandeert een aantal zekerheden. De NVM investeert namelijk voortdurend in de deskundigheid van de beroepsgroep. De statuten én de erecode vormen een garantie voor de basiskwaliteit van ieder NVM-lid.

1. Het NVM-lid en de NVM-Makelaar zijn zich bewust van het belang van hun functie in het maatschappelijk verkeer. Zij oefenen deze naar eer en geweten en betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk van anderen uit en streven naar kwaliteit in hun dienstverlening. In hun communicatie waken zij voor onjuiste beeldvorming over personen, zaken en rechten en over hun werkwijze, belangen en positie. Niet naleving van deze Erecode kan worden onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de NVM.

2. Het NVM-lid en de NVM-Makelaar komen naar beste vermogen tegemoet aan reële verwachtingen die opdrachtgevers van hen mogen hebben. Zij beschermen en bevorderen hun belangen. Vertrouwelijke informatie houden zij voor zich totdat een rechter, arbiter of bindend adviseur hen noodzaakt die informatie prijs te geven.

3. In geval het verlenen van een dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van een andere opdrachtgever, treedt een NVM-lid slechts in het belang van één van die opdrachtgevers op. Vorenstaande neemt niet weg dat twee NVM-Makelaars die werkzaam zijn voor verschillende vestigingen van een lid mogen optreden voor opdrachtgevers met tegenstrijdige belangen, mits zij vooraf uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen van de opdrachtgevers en de belangen van die opdrachtgevers hierbij niet geschaad worden.

4. Vinden er onderhandelingen plaats met meer dan één kandidaat voor een bepaald object, dan maakt hij dit aan betrokkenen kenbaar. Wordt de wederpartij bijgestaan door een eigen vastgoeddeskundige, dan wordt de wederpartij uitsluitend via die deskundige benaderd.

5. Het NVM-lid zorgt ervoor dat zijn medewerkers beschikken over voldoende kennis van de aangelegenheden waarmee zij zich bezig houden. Is de vereiste kennis niet voorhanden, dan adviseert het lid om een ter zake deskundige te raadplegen of doet de onderhandelaar zelf een beroep op zo’n deskundige. De NVM-Makelaar houdt zich alleen bezig met zaken waartoe hij over voldoende kennis beschikt.

6. Het NVM-lid en de NVM-Makelaar hebben geen direct of indirect belang bij onroerend goed, tenzij dit dient tot huisvesting of belegging. Zij handelen dan ook direct noch indirect in onroerend goed en onthouden zich van risicodragende projectontwikkeling. Zij voorkomen betrokken te raken in een verstrengeling van belangen.

7. Het NVM-lid zorgt ervoor dat zijn medewerkers goede contacten onderhouden met hun collega’s en maken zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie. Zij voorkomen dat hun medewerkers zich zonder noodzaak tegenover derden negatief uitlaten over collega’s of over hun optreden. Ontstaat er een geschil met een collega, dan mogen de belangen van opdrachtgevers daardoor niet worden geschaad. Hetzelfde geldt voor de NVM-Makelaar.

8. Het NVM-lid en de NVM-Makelaar trachten te voorkomen dat verschillen van mening over hun optreden escaleren. Zij werken mee aan via de NVM in het leven geroepen vormen van bemiddeling in en beslechting van geschillen.

9. Het NVM-lid en de NVM-Makelaar treden ook buiten Nederland overeenkomstig de regels van de NVM op, tenzij zij tijdig kenbaar maken daarvan af te wijken, bijvoorbeeld vanwege de daar geldende wetgeving, gewoonte of gebruik.

10. Het NVM-lid zorgt ervoor dat de aan hen verbonden personen zich gedragen overeenkomstig de regels van de NVM.

11  iBlue hanteert daarnaast intern richtlijnen en procedures die belangenverstrengeling voorkomen. Zo zal iBlue niet optreden namens zowel koper als verkoper, ook niet als de belangenbehartiging vanuit verschillende vestigingen plaatsvindt. De keuze om al dan niet overige diensten van iBlue af te nemen speelt op geen enkele wijze een rol in de dienstverlening van iBlue Makelaars.
Met deze beheersmaatregelen wordt mede bereikt dat iBlue Makelaars bij de verrichting van makelaarsdiensten objectief en onafhankelijk kunnen optreden. Op de naleving van de richtlijnen en procedures wordt vanuit diverse functies en op meerdere niveaus toezicht gehouden. In de eerste plaats door het verantwoordelijke management van elke nevenvestiging door onafhankelijk optredende NVM Makelaars.

Klik hier voor een overzicht van alle makelaars.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Klantenservice (info@iblue.nl).


3. DISCLAIMER
Disclaimer (van toepassing op ieder gebruiker van de website)
Berekeningen
De berekeningen die op de site gemaakt kunnen worden zijn op basis van de door de gebruiker verstrekte informatie. De berekende waardes zijn uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Zorgvuldig samengesteld
De informatie op deze website is zo actueel en betrouwbaar mogelijk. Fouten en onjuistheden kunnen echter voorkomen. De op deze website aangeboden informatie is uitsluitend bedoeld ter indicatie en kan niet leiden tot het verlenen/veranderen van rechten. iBlue Makelaars garandeert niet dat de informatie te allen tijde beschikbaar is, noch dat deze altijd juist en volledig wordt weergegeven. Ook garandeert iBlue Makelaars, onder meer door de aard van het internet en de afhankelijkheid van technische systemen en energievoorziening, niet dat de Website altijd bereikbaar is. iBlue Makelaars bv is verder niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door gebruik van deze website, noch is zij aansprakelijk voor schade die ontstaat door de verstrekte informatie op deze website en inhoud daarvan, of juist voor het ontbreken van deze informatie. De informatie mag en wordt door iBlue Makelaars bv zonder aankondiging gewijzigd.

Schade
iBlue Makelaars is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan naar aanleiding van bezoek op en gebruik van deze website.

Geen persoonlijk financieel advies
De informatie op deze Website is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De door iBlue aangeboden informatie op/via deze website(s) is uitdrukkelijk geen persoonlijk aanbod, advies of financiële dienst in de zin van de wet op het financieel toezicht.

Auteursrechten
Alle auteursrechten die betrekking hebben op deze website, zoals auteursrechten en merkenrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, verkopen, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken etc. zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van iBlue Makelaars.

Eigen risico!
Het gebruik de informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. iBlue Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke het gevolg is van onbereikbaarheid, onjuistheden of onvolkomenheden, dan wel voorkomt uit het gebruiken of interpreteren van de Informatie. iBlue Makelaars accepteert geen aansprakelijkheid voor verliezen of schade die als gevolg van informatie van www.iblue.nl .

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers. iBlue is niet aansprakelijk voor de Informatie op deze websites, noch voor de door derden verstrekte adviezen, ook niet indien het op deze Website wordt getoond.

Verboden hergebruik
De informatie is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van de Informatie, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, is in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de via de Website aangeboden Informatie berust bij iBlue Makelaars en/of haar leveranciers. Het is niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, behalve voor zover dit krachtens de wet is toegestaan.

Nederlands recht
Op de diensten en uitingen van iBlue Makelaars is Nederlands recht van toepassing. Geschillen hierover worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.

4. KLACHTENREGELING
Vragen en suggesties en opmerkingen
iBlue Makelaars vindt het belangrijk om in gesprek te blijven met haar cliënten. Op die manier kunnen wij de dienstverlening verder blijven optimaliseren. Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen, of bent u niet geheel tevreden met de dienstverlening dan kunt u zich daarvoor tot onze medewerkers wenden door een e-mail te sturen naar info@iblue.nl. Wij zullen zo snel mogelijk na ontvangst in contact met u treden.

Ongenoegen
Hoewel iBlue Makelaars hoge kwaliteitscriteria aan zichzelf oplegt en er alles aan doet om die te realiseren kan het voorkomen dat u desondanks ontevreden bent over de service, de producten of de diensten die wij aanbieden. Laat het ons weten en stuur een e-mail naar info@iblue.nl of schrijf een brief naar iBlue Makelaars, Postbus 95074, 1090 HB Amsterdam, zodat wij samen met u snel tot een geschikte oplossing kunnen komen.

Klachten
Mocht uw ongenoegen niet naar tevredenheid zijn opgelost dan kunt u zich wenden tot de directie van iBlue Makelaars. Dat kan per e-mail: klachten@iblue.nl of per post: 
iBlue Makelaars
ter attentie van de Directie
Postbus 95074
1090 HB AMSTERDAM.
Klachten worden zeer zorgvuldig en discreet behandeld. Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Hierin geven wij aan wanneer u een reactie van ons tegemoet kunt zien.

NVM
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door iBlue Makelaars, dan kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan NVM Consumentenvoorlichting. Ook is het mogelijk om telefonisch bij deze afdeling informatie in te winnen, voordat u een klacht indient bij iBlue Makelaars. NVM Consumentenvoorlichting fungeert als aanspreekpunt voor consumenten die bij een vraag of een klacht over een NVM makelaar geïnformeerd willen worden.
Naast informatie over NVM makelaars in het algemeen en informatie over wat u van een NVM makelaar mag verwachten, kan NVM Consumentenvoorlichting u informeren over de mogelijkheden om over uw klacht een oordeel te krijgen. NVM-Consumentenvoorlichting kan alleen informeren, niet oordelen.

NVM Consumentenvoorlichting is dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 11.30 uur onder telefoonnummer: 030 - 6085189.
E-mail: consumentenvoorlichting@nvmorg.nl
Correspondentie kunt u richten aan:
Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM
Afdeling Consumentenvoorlichting
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein